Holandia

Każda osoba pracująca legalnie na terenie Holandii może starać się o zwrot podatku holenderskiego 5 lat wstecz.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku w celu uzyskania zwrotu:

 1. Wszystkie jaaropgaaf-y – tzn. z każdej firmy , w której byłeś zatrudniony w danym roku podatkowym. Rozliczenia można również dokonać na podstawie ostatniego salariss-u, czyli ostatniego odcinka wypłaty. Jeśli pracodawca nie wystawił Ci takiego dokumentu możemy Ci pomóc w jego wyegzekwowaniu.
 2. Numer konta, na który ma być dokonany przelew zwrotu podatku. (może to być rachunek w polskim banku).
 3. Kopia dowodu osobistego lub paszportu.
 4. Jeśli masz dzieci nie zapomnij podać ich dat urodzin. Jeśli wychowujesz dziecko samotnie lub jest ono niepełnosprawne również to zaznacz. To ma znaczący wpływ na wysokość zwrotu podatku.

Rozłąkowe (Heffingskorting) czyli wspólne rozliczenie z partnerem fiskalnym!

Aby starać się o wspólne rozliczenie należy posiadać partnera fiskalnego czyli żonę, konkubinę, siostrę, brata, matkę, ojca , ale:

– partnerzy fiskalni w danym roku podatkowym prowadzą przez min. 6 mc wspólne gospodarstwo domowe (należy przestawić wspólne zameldowanie).

– jeden z partnerów osiągnął w danym roku podatkowym dochód roczny brutto w kwocie powyżej 10 000 Euro.

– drugi partner może mieszkać w Polsce, ale w danym roku podatkowym nie posiada dochodów lub nie przekraczają one kwoty 6 000 Euro.

– osoba pracująca w Holandii musi mieć ukończone 27 lat w roku podatkowym poprzedzającym rok rozliczeniowy jeśli jego partnerem fiskalnym jest rodzic. A rodzic z kolei musi być osobą samotną.

Jeśli w poprzednich latach podatkowych rozliczałeś się samodzielnie możemy dokonać korekty poprzednich rozliczeń.

Dokumenty niezbędne do wspólnego rozliczenia:

 1. Kopie dowodów osobistych lub paszportów.
 2. Jaaropgaaf.
 3. Numer konta.
 4. Zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miejskiego o wspólnym zameldowaniu.
 5. Akt małżeństwa na druku unijnym.
 6. Sofii numer dla partnera fiskalnego.

Dokumenty niezbędne do wyrobienia sofii numeru dla partnera:

 1. Poświadczone notarialnie kolorowe kopie dowodów osobistych lub paszportów.
 2. Zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miejskiego o wspólnym zameldowaniu.
 3. Akt małżeństwa na druku unijnym- jeśli partnerzy fiskalni są małżonkami.
 4. Akty urodzenia – jeśli partnerzy fiskalni nie są małżonkami.
 5. Kopia sofii numeru partnera pracującego w Holandii.

Wysokość rozłąkowego jest uzależniona o wysokości dochodów partnera fiskalnego. Maksymalna kwota rozłąkowego to xxxx Euro.

Zasiłek rodzinny

Pracownicy tymczasowi wykonujący pracę na terenie Holandii mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny:

 1. Kopia paszportu lub dowodu osobistego.
 2. Kopia sofii numeru.
 3. Akty urodzenia dzieci na drukach unijnych.
 4. Zameldowanie wnioskodawcy, osoby opiekującej się dziećmi i dzieci w Polsce.
 5. Akt małżeństwa na druku unijnym
 6. Kopia decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku rodzinnego na dzieci.
 7. Potwierdzenie udokumentowania utrzymania rodziny w Polsce. Niekiedy urząd wymaga udokumentowania łożenia na utrzymanie dzieci. W tym celu należy przelewać przynajmniej raz na kwartał kwotę xxx Euro ( na każde dziecko) na rachunek bankowy żony.

Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka. Kwartanie na dziecko wynosi:

Zwrot dodatku do ubezpieczenia Zortoeslang

Jeśli pracowałeś legalnie w Holandii i masz kartę ubezpieczeniową przysługuje Ci zwrot dodatku zdrowotnego do wysokości xx Euro miesięcznie- za każdy pełny miesiąc pracy w Holandii.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zwrot dodatku do ubezpieczenia:

1. Kopia wszystkich jaarograaf – ów za poprzedni rok podatkowy.

2. Kopia wydania sofii numeru.

3. kopia dokumentu tożsamości.

4. Numer konta.

Do każdego rozliczenia podchodzimy indywidualnie i prowadzimy je aż do odzyskania całości nadpłaconego podatku. Okres oczekiwania na zwrot podatku z Holandii to ok. 3-6 miesięcy. Czas oczekiwania na zwrot mogą wydłużyć dodatkowe zapytania urzędu podatkowego, za co biuro nie ponosi odpowiedzialności.

O zwrot podatku można ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego.

Całą procedurę możemy przeprowadzić w najdogodniejszy dla Ciebie sposób – korespondencyjnie, bądź osobiście w naszym biurze. Kopię każdej korespondencji z Urzędu Skarbowego należy przekazać do naszego biura, ponieważ może ona zawierać żądanie dodatkowych wyjaśnień do złożonego wniosku.

Przed wysłaniem dokumentacji, prosimy o sporządzenie kserokopii wszystkich oryginalnych dokumentów przesyłanych do naszego biura. Należy je zachować w razie zagubienia dokumentów przez Pocztę Polską lub inne firmy kurierskie, za co nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli Twój pracodawca odprowadzał właściwe składki, może zdarzyć się, że nie przysługuje Ci zwrot podatku. Nasza firma może odzyskać tylko nadpłacony podatek dochodowy.

Zwrot podatku następuje się w postaci przelewu bankowego. Nie ponosisz żadnych opłat z góry. Prowizję wpłaca się po uzyskaniu zwrotu podatku.